Skip to main content

Beroepskosten en de vrijstelling van omzetbelasting

Vrijgestelde prestaties en de gevolgen

Wanneer economische prestaties vrijgesteld zijn van omzetbelasting heeft dat gevolgen voor het terugvragen van omzetbelasting op kosten. De voorbelasting, de omzetbelasting die op kosten drukt, is niet terugvraagbaar wanneer die kosten voortvloeien uit een van omzetbelasting vrijgesteld project. 
Een voorbeeld:
Stel dat je voor dat je een opdracht krijgt als docent fotografie. Daarvoor is het nodig om een apparaat aan te schaffen. Een digitale camera bij voorbeeld. Je betaalt die camera zelf. De opbrengst die je met dit project gaat behalen als docent is een van omzetbelasting vrijgestelde opbrengst. In dit geval is de aanschaf van de camera direct toe te rekenen aan de vrijgestelde opbrengsten. Stel dat de camera € 1.000 exclusief omzetbelasting heeft gekost. De daarop drukkende omzetbelasting was € 210. Nu dit laatste bedrag niet mag worden teruggevraagd, kost de camera je € 1.210. 

Vrijstelling is kostenverhogend 

Vrijstelling van omzetbelasting op opbrengsten is dus niet per se gunstig. Je kosten worden daardoor hoger. Het is belangrijk dat te beseffen wanneer je nog in onderhandeling bent met de opdrachtgever over de vergoeding die je krijgt. 

Hoe bereken je de terugvraagbare omzetbelasting over een jaar? 

Wie zowel vrijgestelde prestaties als belaste prestaties levert, zal de omzetbelasting die op de beroepskosten drukt, deels mogen terugvragen en deels niet. Dat is lastig, want welke kosten zijn toe te rekenen aan vrijgestelde prestaties, en welke aan de belaste prestaties? Er zijn vuistregels voor. 

  1. In de eerste plaats bepaal je welke van je beroepskosten zonder twijfel geheel toe te rekenen zijn aan belaste opbrengsten. De omzetbelasting die op die kosten drukt mag je geheel terugvorderen. 
  2. In de tweede plaats bepaal je welke kosten zonder twijfel geheel toe te rekenen zijn aan vrijgestelde prestaties. De omzetbelasting die daarop drukt vorder je niet terug. De niet terugvorderbare omzetbelasting is vervolgens een extra beroepskostenpost. 
  3. De overige kosten zijn deels toe te rekenen aan belaste en aan vrijgestelde prestaties. De omzetbelasting die daarop drukt mag teruggevorderd worden naar rato van de belaste opbrengsten ten opzichte van de totale opbrengsten. 

Investeringen 

Wanneer sprake is van investeringen is er nog een bijzondere vuistregel. Immers, investeringen worden door middel van afschrijvingen beschouwd als beroepskosten in méér dan één jaar. Wanneer in de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt afgeschreven de verhouding tussen vrijgestelde en belaste opbrengsten wijzigt moet jaarlijks de teruggevorderde omzetbelasting worden herrekend. Alleen bij een sterke afwijking is dit de investering in tijd waard. 

Gevolgen voor de winstberekening en de inkomstenbelasting 

De omzetbelasting die drukt op kosten en die je niet terug kunt vorderen is een kostenpost. Dat betekent dat je de betreffende kosten inclusief omzetbelasting in de resultatenrekening kunt opnemen. Dat betekent ook dat je investeringen waarop je de omzetbelasting niet hebt terugontvangen inclusief omzetbelasting in de balans kunt opnemen. In de praktijk wordt ook een andere methode gevolgd vooral wanneer de niet-terugvorderbare omzetbelasting achteraf berekend wordt. In dat geval worden alle kosten en investeringen consequent exclusief omzetbelasting geboekt zoals dat altijd al gebeurt. De niet terugvorderbare omzetbelasting verschijnt dan als een afzonderlijke kostenpost in de resultatenrekening. De niet-terugvorderbare omzetbelasting verlaagt dus de winst en daardoor zal ook de heffing van inkomstenbelasting verlaagd kunnen worden.