Skip to main content

De kleine-ondernemersregeling tot 2020

In 2019 is de bestaande kleine-ondernemersregeling voor het laatst van toepassing. Hoe het vanaf 2020 werkt vind je hier.

Kleine-ondernemer?

Wanneer de jaarlijkse afdracht van omzetbelasting beneden de € 1.345 blijft, mag de feitelijke afdracht achterwege blijven. Deze korting op de afdracht wordt de kleine-ondernemersregeling genoemd. De afdracht is het verschil tussen de verschuldigde omzetbelasting over de opbrengsten, en de omzetbelasting op beroepskosten die terugvorderbaar is. 

  • Als de afdracht van omzetbelasting beneden de € 1.345 per jaar blijft, mag die afdracht achterwege blijven. 
  • Als de afdracht meer is dan € 1.345 maar minder bedraagt dan € 1.883 geldt een reductie op de afdracht die 2,5 maal het verschil tussen de af te dragen belasting en de genoemde € 1.883 bedraagt. Het blijft een voordeel maar dat voordeel wordt steeds kleiner naarmate de afdracht dichter bij die € 1.883 komt. 

Een voorbeeld 

Wanneer de afdracht per jaar € 1.530 bedraagt, dan is de reductie 2,5 * (1.883-1.530) ofwel € 883. De betaling moet dan worden: € 1.530 - € 883 ofwel € 647. 

Herberekening na afloop van het jaar 

Na afloop van het jaar moet de omzetbelasting herrekend worden om de juiste reductie vast te stellen. Dat leidt vaak tot teruggave van belasting of tot naheffing. Dat is het gevolg van het feit dat vaak na afloop van het jaar, bij het maken van de jaarrekening, allerlei correcties moeten worden toegepast op de primaire boekhouding. Ook kan de berekening van het privé-gebruik van de auto aanleiding zijn voor veranderingen. Maar juist ook die kleine-ondernemers-regeling zelf is vaak de reden voor herberekening. 

Voorwaarden voor toepassing 

Deze reductieregeling geldt alleen voor ondernemers die natuurlijk persoon zijn. De regeling geldt daardoor ook voor maatschappen en vennootschappen onder firma, maar niet voor stichtingen, verenigingen en BV's. De reductieregeling wordt niet verleend als de administratie niet aan de eisen van de belastingdienst voldoet. Concreet: er moet op de juiste wijze gefactureerd worden; en de boekhouding moet op de juiste wijze gevoerd worden. 

De kleine-ondernemersregeling en vrijgestelde prestaties 

Wanneer je in je praktijk vrijgestelde prestaties verricht moet je extra oppassen met de kleine-ondernemersregeling. Stel dat je in je onderneming onder andere onderwijs geeft, dat vrijgesteld is van omzetbelasting. Het gevolg daarvan is dat je een deel van de omzetbelasting op kosten niet terug mag vragen. Daardoor verandert het af te dragen bedrag in de aangifte omzetbelasting; dat wordt hoger. Het kan zijn dat daardoor de reductie van de kleine-ondernemersregeling minder wordt of zelfs verdwijnt. Het vervelende is nu dat je dat vaak pas na afloop van het jaar kunt vaststellen. Het kan gebeuren dat je het gehele jaar de kleine-ondernemersregeling toepast en daardoor op een afdracht van € 0 uitkomt, wanneer je niet of onvoldoende rekening houdt met de beperkte teruggave van omzetbelasting op kosten. In dat geval moet je later toch nog omzetbelasting afdragen wanneer de uiteindelijke jaarberekening dat uitwijst. De oplossing is dat je ofwel de kleine-ondernemersregeling voorlopig niet toepast, en pas wanneer de balans en resultatenrekening over het gehele jaar vaststaan, een teruggave vraagt op grond van die regeling. Een andere oplossing is dat je in de kwartaalaangiften of in de jaaraangifte al enigszins rekening probeert te houden met de beperkte teruggave van omzetbelasting op kosten. 

Het resultaat voor de inkomstenbelasting 

De korting die je uiteindelijk krijgt op de afdracht omzetbelasting is een voordeel. Dat voordeel behoort tot de winst uit onderneming of tot het resultaat uit werkzaamheden. Het bedrag van de reductie komt dus voor in de resultatenrekening van je praktijk en verhoogt het belastbaar inkomen. 

Pas op met de kleine-ondernemersregeling 

De korting wordt vaak voorbarig toegepast of foutief. Dat betekent na afloop van het jaar een herberekening die leidt tot een onverwachte naheffing. Wanneer je niet per se verlegen zit om de korting op de afdracht van omzetbelasting, stel dan de toepassing liever uit tot na afloop van het jaar. Dan kan een herberekening worden gemaakt over het hele jaar. Wanneer blijkt dat je recht hebt op de kleine-ondernemers-regeling, krijg je alsnog de korting uitgekeerd. 

Ontheffing van omzetbelastingplicht 

Ondernemers die altijd geheel vallen onder de kleine-ondernemersregeling kunnen een ontheffing krijgen van de plicht tot het doen van aangifte omzetbelasting. Dat is handig, vooral voor de belastingdienst; het scheelt een hoop gedoe. Ook voor de kleine ondernemer zelf kan dat handig zijn. Maar pas op: het kan ook een belangrijk nadeel opleveren. Eén van de voorwaarden is dat je geen omzetbelasting meer mag vermelden op een factuur. Dat is niet erg wanneer je in je werkzaamheden nooit iets met ondernemers van doen hebt. Maar wanneer je wèl aan ondernemers iets levert of diensten verricht, hebben die baat bij een factuur waarop omzetbelasting vermeldt staat. Die btw kan immers teruggevraagd worden. Dat betekent dat je door een ontheffing van 'administratieve verplichtingen' ineens 21% duurder wordt voor je afnemers, wanneer die ondernemer zijn.