Skip to main content

Fouten in aanslagen

Net als wij allen dat doen maakt ook de belastingdienst fouten. Fouten van de belastingdienst zijn soms te voorkome, en meestal te herstellen. Daarvoor is het in elk geval nodig dat de fout gesignaleerd wordt. Controle van aanslagen is daarom heel belangrijk. Dat kun je ongetwijfeld deels zelf, maar wij vormen voor de zekerheid ook graag ons eigen vangnet. We ontdekken nogal eens wat. Fouten van onszelf en fouten van de belastingdienst. Maar ook fouten van onze cliënten zelf. 

Foutenleer 

De jurisprudentie over het herstel van allerlei soorten fouten is zeer uitgebreid, en de normen die daaruit zijn ontwikkeld zijn niet simpel weer te geven. We pogen in dit onderdeel van onze website een globaal beeld te bieden. Met een vereenvoudigde voorstelling van zaken. Hieronder vind je een korte behandeling van: ogenschijnlijke fouten, nauwkeurigheidsfouten, beoordelingsfouten, verschillen van mening en softwarefouten. 

Ogenschijnlijke fouten 

Wanneer een aanslag wordt opgelegd omdat de belastingdienst uitgaat van inmiddels achterhaalde gegevens, is dat niet altijd een fout. Immers, de belastingdienst kan niet alles weten. Een voorbeeld: er wordt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting opgelegd omdat je bekend staat als zelfstandige met winst uit onderneming, terwijl je inmiddels in loondienst bent getreden. Geen fout, maar eerder iets waar je de belastingdienst op kunt wijzen. Dat kunnen wij natuurlijk ook adequaat voor je doen. De aanslag wordt dan zonder morren aangepast.
Adreswijzigingen een tweede veel voorkomende ogenschijnlijke fout. Je verhuist. Je vertrouwt erop dat je nieuwe adres via het bevolkingsregister bij de belastingdienst bekend wordt. Maar wanneer je je praktijk in je woning uitoefent, verhuist dus ook je bedrijf. En dàt weet de belastingdienst niet, want bedrijven komen als zodanig in het bevolkingsregister niet voor. Het gevolg is dat de aangiften omzetbelasting op je oude adres blijven komen. Zorg er alsjeblieft voor dat je bij verhuizing van je praktijk de belastingdienst inlicht. En vergeet òns niet. 

Nauwkeurigheidsfouten 

Ambtenaren kunnen typefouten maken, namen door elkaar halen, bedragen op de verkeerde plaatsen zetten, verkeerd lezen. Ze kunnen zelfs even hun dag niet hebben en werkelijk alles fout laten gaan. Gebeurt jou en ons ook, dus niet meteen buiten zinnen van woede raken als je van zoiets het slachtoffer wordt. Wanneer je, zoals een cliënt van ons overkwam, een aanslag krijgt van € 20.000.000 die je mag betalen in 240 maandelijkse termijnen, dan mag je best even schrikken. Lijst daarna de aanslag in. Wanneer zo'n fout in je voordeel is, bijvoorbeeld wanneer je daardoor ten onrechte een fors belastingbedrag terugkrijgt, dan mag de belastingdienst de fout herstellen. Zeker als het voor jezelf overduidelijk moet zijn geweest dat hier een nauwkeurigheidsfout in het spel is geweest. Soms vindt navordering zelfs plaats met een boete. Is zo'n fout in je nadeel, dan is een eenvoudig en helder bezwaarschrift het aangewezen middel om te reageren. 

Beoordelingsfouten 

Soms is een fout het gevolg van een verkeerde interpretatie van de gegevens in je aangifte, of een verkeerde beoordeling van omstandigheden. Als dat in je nadeel uitpakt, kun je gewoon bezwaar aantekenen en met een goede argumentatie wordt de aanslag hersteld. Wanneer de fout in je voordeel uitpakt, is het maar de vraag of de belastingdienst de fout mag herstellen. Immers, in veel gevallen ontleen je aan een aanslag het vertrouwen dat die goed is, ook al begrijp je er niet alles van. En dat vertrouwen dat je had, weegt in het algemeen zwaarder dan het nadeel dat de schatkist heeft geleden. 

Verschillen van mening 

Verschillen van mening hebben eigenlijk niets van doen met fouten, ook al zijn we soms geneigd een ongewenst standpunt als fout te betitelen. Als verschillen van mening de oorzaak zijn van een aanslag die tegenvalt, dan is een bezwaarschrift de aangewezen weg. Zo'n bezwaarschrift is dan vooral inhoudelijk van aard, en gericht op interpretatie van feiten en de wet. Een veel lastiger aanpak, dan het laten herstellen van nauwkeurigheidsfouten. We raden je af dit zelf te doen. Het kan voorkomen dat wij, met onze kennis van wet en jurisprudentie, het eens zijn met het standpunt van de belastingdienst. Dat laten we je dan ook weten. Ook wanneer je het zelf op basis van je rechtvaardigheidsgevoel oneens blijft met de belastingdienst. In zo'n geval raden we je een dure bezwaarprocedure af. Mocht je dan toch willen dat wij een bezwaarschrift voor je opstellen, dan overwegen we dat zorgvuldig. Dat kan zelfs leiden tot weigering. Onze afweging daarbij zou kunnen zijn dat we het uitvoeren van een zinloze actie schadelijk achten voor jezelf, of schadelijk voor de belangenbehartiging voor onze andere cliënten. Maar voordat we zo'n standpunt innemen bespreken we dat natuurlijk met je. 

Softwarefouten

De software van de belastingdienst kan het nieuwe belastingstelsel niet altijd aan. Dat leidt tot bizarre fouten en soms evenzo bizarre oplossingen. Een voorbeeld: `Het lukt ons niet om de heffingskorting terug te geven, maar als we het nu dividendbelasting noemen, lukt het misschien wel. Gaat u daarmee akkoord?' Dit soort fouten hebben we al gesignaleerd bij de berekening van de bijdrage zorgverzekeringswet, bij de heffingskorting in voorlopige aanslagen, bij de verrekening van loonheffing bij artiesten, en er volgen vast nog meer voorbeelden. Herstel van dit soort fouten gaat niet soepel. Immers, een uitvoerend ambtenaar heeft geen invloed op de opbouw van de centrale software. Bij ons vergt dit geduld en veelvuldig telefonisch contact met de belastingdienst. In deze gevallen schrijven we natuurlijk een bezwaarschrift, maar de afwikkeling daarvan duurt vaak wat langer. 

Aanslagcontrole 

In elk geval is het van belang dat we tijdig een kopie van je aanslagen krijgen. Doorgaans krijgen we die digitaal wanneer je ons daar voor gemachtigd hebt. Mocht je zelf twijfelen aan de aanslag; laat het ons dan zo tijdig mogelijk weten.