Skip to main content

Voorzieningen

Voorzieningen op de balans zijn iets bijzonders. Een voorziening is een bedrag dat als het ware gereserveerd wordt voor kosten die mogelijk in de toekomst zullen worden gemaakt. Een voorziening wordt gevormd door de winst in het betreffende jaar te verlagen met een kostenpost. Voor hetzelfde bedrag wordt de voorziening op de balans geplaatst aan de 'creditkant'. Het vormen van een voorziening verlaagt dus de winst, en verlaagt ook het ondernemingsvermogen. 

Het verschil tussen een schuld en een voorziening 
Een schuld op de balans is er, wanneer op de balansdatum een objectief gezien juridisch afdwingbare verplichting bestaat. Een voorbeeld daarvan: je hebt in december goederen besteld voor € 4.000, die je pas in januari hoeft te betalen. Je bent dus een overeenkomst aangegaan, die je moet nakomen. Op 31 december, de balansdatum, is daardoor je vermogen verminderd met het nog te betalen bedrag van € 4.000 dat voortkomt uit die overeenkomst. Bovendien is die € 4.000 daardoor een kostenpost in je resultaatrekening over het afgelopen jaar. Een voorziening heeft hetzelfde effect op het vermogen en op het jaarresultaat, maar hoeft niet voort te komen uit een verplichting. De kans op een kostenpost is voldoende om een voorziening te mogen vormen. Een eenvoudig voorbeeld Stel, je voorziet bij het opmaken van de balans van 31 december dat je ná dit jaar bijzondere kosten moet gaan maken. Je wilt die kosten al in dit jaar invloed laten hebben op de hoogte van de winst. De bijzondere kosten die je voorziet bedragen € 6.000. In cijfers: je hebt vooralsnog een winst berekend van € 30.000, en je ondernemingsvermogen op 31 december heb je inmiddels berekend op € 25.000. Met de voorziene extra kosten van € 6.000 wil je nu alsnog rekening gaan houden. Wanneer je de balans en resultatenrekening wilt aanpassen met deze voorziene kostenpost verandert de winst van € 30.000 naar € 24.000, en verandert het ondernemingsvermogen van € 25.000 naar € 19.000. 

Invloed op de winst 
Het vormen van een voorziening is dus een manier om alvast rekening te houden met kosten die je nog niet hebt gehad, maar die je wel verwacht. Dat rekening houden verlaagt nu al je winst vóórdat je de kosten hebt gemaakt. Dat lijkt handig en leuk, maar is in de fiscale winstberekening zelden toegestaan. De leer van 'goed koopmansgebruik', maatgevend voor de fiscale jaarwinstberekening, staat het alléén toe onder harde voorwaarden. Voorwaarden voor een toegestane voorziening 

  1. Het moeten kosten zijn die weliswaar pas in de toekomst ontstaan en worden uitgegeven, maar wel hun oorzaak hebben in het jaar waarin je de kosten alvast wilt verwerken.
  2. Er moet objectief gezien een behoorlijke kans zijn dat er een juridisch afdwingbare verplichting zal ontstaan.
  3. De verplichting die gaat ontstaan moet uit een bestaande rechtsverhouding voortgekomen zijn.
  4. Het bestaan van de verplichting moet bekend zijn op het moment dat de jaarrekening wordt vastgesteld. 


De voorwaarde onder 3 is omstreden. De Hoge Raad heeft in 1998 uitgesproken dat deze voorwaarde niet hoeft te gelden, maar de minister van financiën was het daarmee niet eens. De rechtszaak ging echter over een bijzonder geval, namelijk de kans op terugbetaling van gelden die uit criminele activiteiten zijn ontstaan. Bij de voorwaarde onder 2 geven we een kanttekening: weliswaar moet de kans op een juridisch afdwingbare verplichting objectief kunnen worden vastgesteld, maar de hoogte van de kostenpost die eruit voortkomt mag vanuit de ondernemer gezien subjectief bepaald worden. De betekenis van de voorwaarde onder 4 is dat niet achteraf de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan worden gewijzigd wanneer het inzicht dat er kosten in aantocht zijn pas later doordringt. 

Voorbeeld
Een uitgebreider voorbeeld: de garagedeuren Je beschadigt bij een opdrachtgever abusievelijk enkele garagedeuren door je auto wat onbenullig te parkeren. Dat gebeurt in november van het jaar. Het is niet helemaal duidelijk of je aansprakelijk bent. Je spreekt met de opdrachtgever af dat je de schade met je verzekeraar zal regelen, maar dat loopt nog niet lekker. Je verwacht dat de verzekeraar niet wil vergoeden. De schade bedraagt ongeveer € 8.000. De opdrachtgever heeft op 31 december de schade nog niet laten herstellen, en is overigens geduldig met de claim. De vraag is nu of je in de balans van 31 december en voor de winstberekening over het afgelopen jaar al rekening kunt houden met deze te verwachten kostenpost. Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan. De oorzaak ligt in het afgelopen jaar; de vergoeding van schade wordt pas in het volgende jaar (mogelijk) opgeëist. Ook aan de tweede voorwaarde wordt naar onze mening voldaan. Objectief gezien is er een kans dat je wordt aangesproken, en dat je zelf minstens een deel van de kosten zult moeten betalen. Omdat het om een opdrachtgever gaat ligt het voor de hand dat je probeert daarmee geen conflict te krijgen. Echter, hier ligt wel een kans op een conflict met de belastingdienst op de loer. Die kan stellen dat zolang je aansprakelijkheid betwist wordt, de juridische afdwingbaarheid niet aanwezig is. Wij zouden zeggen dat de kans daarop behoorlijk is, maar daar kun je anders over denken. Aan de derde voorwaarde wordt naar onze mening óók voldaan, maar eveneens met kanttekeningen. Immers, de schade komt niet voort uit de opdracht zelf, dus ook niet letterlijk uit een bestaande rechtsverhouding. Maar er is wel een verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die het plausibel maakt dat de schade vergoed moet worden. Aan de vierde voorwaarde wordt hier voldaan; de schade is bekend vóór dat de jaarrekening wordt opgemaakt. 

Hoogte
Maar hoeveel moet er nu in de voorziening worden ondergebracht, of anders gezegd: welk bedrag mag je nu in het afgelopen jaar alvast als kosten boeken? Dat mag vanuit de ondernemer gezien subjectief worden bepaald. Subjectief betekent niet willekeurig of opportunistisch. Subjectiviteit moet wel redelijk kunnen worden beargumenteerd. In dit geval zijn er onzekerheden over de aansprakelijkheid en over de soepelheid van de verzekeraar. Ook de soepelheid van de opdrachtgever is onzeker. In dit geval zou je de kans dat je moet betalen met redelijkheid kunnen schatten op de helft van de totale kosten. Dat betekent dat je nu een voorziening kunt vormen voor € 4.000, waarmee dat bedrag in het afgelopen jaar een kostenpost is. Mocht in het volgende jaar blijken dat je toch de totale schade moet betalen, die dan toevallig beperkt blijft tot € 7.000, dan heb je in het volgende jaar een resterende kostenpost van € 3.000. 

Omzetbelasting
Op de omzetbelasting over het afgelopen jaar heeft de kostenboeking en het vormen van een voorziening geen invloed. Omzetbelasting op kosten kan pas teruggevraagd worden wanneer de kosten gemaakt zijn en op een factuur met omzetbelasting zijn doorberekend. Dat gebeurt pas in het volgende jaar. Wanneer, zoals in bovenstaand voorbeeld, de ondernemer niet de kosten niet zelf hoeft te betalen, maar een schadevergoeding verschuldigd is, dan is de omzetbelasting terugvraagbaar bij degene die de kosten betaald heeft. Die berekent in dat geval de geëiste schadevergoeding op het bedrag exclusief omzetbelasting. Als degene die de kosten betaalt niet omzetbelastingplichtig is en daardoor de omzetbelasting niet kan terugvragen, moet een schadevergoeding bepaald worden op het bedrag inclusief omzetbelasting. In zo'n geval kan het handig zijn dat degene die de schade veroorzaakt heeft zelf de kosten van herstel betaalt en daarvoor een factuur met omzetbelasting ontvangt, die deze zelf kan terugvragen.