Skip to main content

Onderwijs en cursussen door kunstenaars

Wanneer je onderwijs geeft, kunnen de opbrengsten die je daaruit verkrijgt vrijgesteld zijn van omzetbelasting. In dit artikel behandelen we 2 soorten onderwijs die vrijgesteld zijn:

  • Onderwijs aan instellingen voor het wettelijk geregeld onderwijs
  • Cultuuronderwijs aan leerlingen jonger dan 21 jaar

Onderwijs aan instellingen voor het wettelijk geregeld onderwijs

Onderwijs aan instellingen voor het wettelijk geregeld onderwijs is vrijgesteld van heffing van omzetbelasting. Dat geldt dus voor onderwijs aan basisscholen, of aan scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor beroepsonderwijs en aan universiteiten. Menig kunstenaar geeft dit soort onderwijs als zelfstandig ondernemer. De bedoeling hiervan is dat de prijs die de consument moet betalen voor onderwijs zo laag mogelijk blijft. De vrijstelling van omzetbelasting op onderwijsactiviteiten is alléén van belang wanneer dat onderwijs wordt gegeven als zelfstandig beroepsuitoefenaar. Wanneer je je werkzaamheden verricht via een organisatie die het onderwijs organiseert, dan zijn je diensten alleen vrijgesteld als ze voldoen aan der regels voor cultuuronderwijs aan leerlingen jonger dan 21 jaar. Immers, je opdrachtgever valt zelf niet onder het wettelijk geregeld onderwijs. Wanneer je op basis van een arbeidsovereenkomst dat onderwijs geeft, is er sowieso geen sprake van heffing van omzetbelasting. 

Cultuuronderwijs aan leerlingen jonger dan 21 jaar

dit onderdeel zijn we nog aan het herschrijven. Heb je hier vragen over neem dan contact met ons op. 

Gevolgen voor de omzetbelasting op kosten 

De onderwijsvrijstelling heeft gevolgen voor de terugvordering van omzetbelasting op kosten. Immers, terugvordering van omzetbelasting op kosten mag niet indien en voor zover die kosten zijn gemaakt ten behoeve van vrijgestelde opbrengsten. Dit leidt tot lastige berekeningen van wel of niet terugvorderbare omzetbelasting. Het gaat wat ver om dit hier uitgebreid uit te leggen. Die berekeningen kunnen overigens pas goed gemaakt worden na afloop van het kalenderjaar. 

Kunstzinnige vorming aan particulieren

Cursussen aan amateurkunstenaars en kunstzinnige vorming voor persoonlijke doeleinden zijn in beginsel belast tegen tarief van 21%. Dit geldt dus ook voor alle cursussen die gegeven worden via centra voor kunstzinnige vorming. Gek genoeg geldt dat niet voor cursussen aan volkshogescholen. De regelgeving daarover is echter nogal mysterieus. Wanneer echter de kunstzinnige vorming wordt gegeven aan personen jonger dan 21 jaar geldt de vrijstelling. Dat betekent dat, wanneer je zelf cursussen geeft aan particulieren, je de geboortedata van je jongere cursisten moet noteren. Want over de cursusbijdragen die zij betalen hoef je dan geen omzetbelasting af te dragen. Pas op dat je dan niet meteen besluit om het tarief voor jongeren met 21% te verlagen. Immers, omdat je voor deze opbrengsten vrijstelling van omzetbelasting hebt mag je aan de andere kant de omzetbelasting op kosten niet meer terugvragen, voor zover die kosten aan de vrijgestelde opbrengsten kunnen worden toegerekend. De vrijstelling werkt dus kostenverhogend. Wanneer je overweegt toch een korting te geven aan jongere deelnemers is het verstandig om die korting beperkt te houden. Tot 10% bij voorbeeld. Een exacte berekening hiervan is ondoenlijk. 

Kunstzinnige therapie

Alle vormen van kunstzinnige therapie zijn met het tarief van 21% belast. Want ook hier geldt dat deze activiteit gebeurt ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. 

Beroepsonderwijs

Training en onderwijs in het kader van beroepsopleiding kan vrijgesteld zijn wanneer je bent ingeschreven in een Centraal register voor Kortlopend Beroepsonderwijs, maar er moet dan vaststaan dat de kunstenaar ook de verantwoordelijke onderwijsverstrekker is. Wanneer je ingehuurd wordt in een programma waar iemand anders verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma en deze is niet als instelling geregistreerd bij het register (je bent dan assistent-docent of assistent-trainer) lever je een belaste prestatie, belast met 21% BTW.