Erfrecht, erfbelasting en schenkbelasting

Het nieuwe erfrecht

Sinds 1 januari 2003 is er een nieuw stelsel van erfrechtbepalingen. In de volgende artikelenserie geven we op hoofdlijnen inzicht ...

De wettelijke boedelverdeling

Alle bezittingen van de overledene gaan in beginsel naar de nog in leven zijnde partner. Zijn er kinderen, dan krijgen ...

Het testament

Afwijken van de wet
De wet bepaalt in alle gevallen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Van deze wettelijke ...

Wie zijn erfgenaam?

Het erfrecht kent 4 groepen erfgenamen die achtereenvolgens erfgenaam kunnen zijn. Is er niemand in de eerste groep, dan erft ...

De kinderen

Alleen eigen kinderen worden volgens de wet als erfgenaam aangewezen. Wanneer de erflater vermogen wil nalaten aan de kinderen van ...

De partner in het erfrecht

De wet noemt als erfgenaam: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater, tezamen met diens kinderen ...

De legitieme portie

Kinderen hebben op grond van de wet altijd recht op een minimaal wettelijk erfdeel, ook wel de 'legitieme portie' genoemd ...

Onterving

Kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Zij worden dan geen erfgenaam. Wel geeft de wet bepaalde versterferfgenamen recht op ...

Wilsrechten

Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot terecht. Als deze daarna overlijdt, erven ...

Vruchtgebruik

In het erfrecht is de langstlevende echtgenoot de eerstaangewezen erfgenaam. De kinderen krijgen voor hun erfdeel een vordering op de ...

Schenking op papier

De fiscale gevolgen van schenken op papier

Je kunt als ouder, maar ook als kind, overwegen om door schenking op ...

Aanvaarden en verwerpen


De erfgenaam heeft de keus de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Het aanvaarden kan geheel, of beneficiair. 

Aanvaarden 

Als ...

De executeur-testamentair

De erflater kan bij notariële akte, bijvoorbeeld een testament, een executeur-testamentair benoemen. Deze is de uitvoerder van het testament. In ...

Erfbelasting tarief

Erfbelasting wordt geheven over alles wat je uit erfenis krijgt. Dat heet de "verkrijging". Er zijn verschillende verkrijgers die verschillend ...

Schenkbelasting

Schenkingen zijn belast met schenkbelasting. 

Schenking 

Een schenking is een overdracht van vermogen van de één naar de ander uit ...

Schenking voor woning en hypotheek met belastingvrijstelling

In 2013 en 2014 waren schenkingen die gedaan zijn voor de aankoop of verbouwing van een woning of voor aflossing ...
================================================== -->