Skip to main content

De partner in het erfrecht

De wet noemt als erfgenaam: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater, tezamen met diens kinderen. De partner is dus alleen automatisch erfgenaam wanneer de partners echtgenoten waren, dus burgerlijk getrouwd. 

Ongehuwd samenwonenden 

Het nieuwe erfrecht geldt niet voor samenwoners. Zij zijn dus niet automatisch elkaars erfgenaam, ook niet wanneer zij een samenlevingscontract hebben opgemaakt. Er moet altijd een testament moeten worden opgesteld.

Fiscaal partnerschap voor de erfbelasting 

Afgezien van de erfrechtelijke gevolgen van gehuwd zijn en samenwonen, zijn er ook specifieke gevolgen voor de behandeling voor inkomstenbelasting en erfbelasting.