Skip to main content

De offerte

Wanneer je gewend bent offertes te maken is het goed daarin al rekening te houden met je betalingsvoorwaarden.

In de offerte kun je voorwaarden stellen aan de latere betaling van je facturen: Dat kan door verwijzing naar je betalingsvoorwaarden. Die moeten dan wel bij de offerte gevoegd zijn.

Dat kan ook met specifieke afspraken over betalingsvoorwaarden voor dit project die in de offerte zelf worden opgenomen. Ook de tijdstippen waarop je gedeelten van het project kunt factureren kun je in de offerte benoemen. Als er voor deelfacturering opleveringsmomenten zijn, kun je die benoemen. Ook de procedure voor de beoordeling en de criteria voor oplevering horen hier thuis. Het uiterste tijdstip van betaling na facturering, en vooral de gevolgen van termijnoverschrijding. Die gevolgen kunnen zijn: administratiekosten, wettelijke rente, boetebedingen, incassokosten. Noem eventueel ook de gevolgen van langdurige betalingsoverschrijding: in-gebreke-stelling. Tenslotte kun je de manieren van conflictoplossing (mediation, arbitrage, inschakeling rechter) in de offerte opnemen. Het kan door sommigen wat overdreven worden gevonden om betalingsvoorwaarden tot en met de mogelijkheden van conflictoplossing in een offerte op te nemen. Je kunt het ook als professioneel beschouwen.

Als betalingsvoorwaarden in een offerte het breekpunt worden bij het al of niet doorgaan van een opdracht moet je misschien wel blij zijn dat de opdracht niet doorgaat.