© ZOO

Nieuws

Nieuwe regels voor de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers

We hebben jaren van malle regelgeving achter de rug, die de arbeidsrelatie tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers in 'banen' moest leiden. Mal, want het doel ervan was onzekerheid verkleinen, terwijl het effect vooral onzekerheid en burocratisering was. Het product was de onwerkbare 'verklaring arbeidsrelatie'.

Vanaf 2016 is dat voorbij. Officieel pas vanaf 1 mei 2016, maar de nieuwe regels zijn zoveel duidelijker en eenvoudiger dat je de oude al met een gerust hart meteen bij het afval kunt zetten. De essentie van de nieuwe regels is dat ze uitgaan van contractvrijheid tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en dat die contracten alleen belang hebben voor de inhouding van loonheffing en sociale verzekeringspremies.

Het blijven natuurlijk nog steeds regels, dus vanwege de veranderingen vergt het wat moeite om er inzicht in te krijgen, maar er zijn geen valkuilen meer. We hebben er op drie verschillende plaatsen een uitleg aan gewijd:

De ouderentoeslag op het vermogen dat vrijgesteld is van inkomstenbelasting

Met ingang van 2016 verdwijnt de verhoogde vrijstelling van inkomstenbelasting over het vermogen voor pensioengerechtigden met een laag inkomen. Bezuiniging en vereenvoudiging zijn de redenen daarvoor. De normale vrijstelling blijft bestaan en die wordt in 2016 21.437 per persoon. De verhoging van de vrijstelling met 28.236 voor een pensioengerechtigd persoon met een laag inkomen vervalt. Dat kan je honderden euro's per jaar kosten.

Je kunt deze belastingverhoging voorkomen door vr 1 januari 2016 het vermogen of een deel daarvan om te zetten in zogenaamde groene beleggingen. Die beleggingen worden namelijk niet meegeteld voor het belaste vermogen. Een voorbeeld:

Je hebt met z'n tween 100.000 gespaard voor de oude dag, en je hebt alleen een aow-uitkering. Je betaalt tot en met 2015 geen inkomstenbelasting over dat vermogen in box 3 (1,2%) want de normale vrijstelling is 42.660 en de ouderenvrijstelling is 56.472. Vanaf 2016 betaal je echter 1,2% jaarlijks over 100.000 minus de de normale vrijstelling voor 2016 van 42.874 dus over 57.126. De heffing in dit voorbeeld is dus 685.

Wanneer je nu van dat spaartegoed van 100.000 bijvoorbeeld 60.000 omzet in een van heffing vrijgestelde 'groene belegging', dan daalt de rest van het vermogen beneden de normale vrijstelling en blijft dus voortaan onbelast.

De peildatum voor de heffing over het vermogen is altijd 1 januari. De omzetting naar 'groen' vermogen moet dus liefst vr 1 januari gedaan zijn.

Schijnzelfstandigheid

De belastingdienst heeft aangekondigd dat ze in 2015 onderzoek gaat doen naar schijnzelfstandigheid, vooral in de zorg en het onderwijs. Er is sprake van schijnzelfstandigheid wanneer iemand eigenlijk in loondienst zou moeten zijn, terwijl de indruk wordt gewekt dat deze persoon zelfstandig ondernemer is. Er is dan geen arbeidsovereenkomst, waardoor de bescherming van het sociaal zekerheidsstelsel ontbreekt. Bovendien worden er geen loonheffing en sociale premies afgedragen.

Het criterium voor het verschil tussen echte zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid is de mate van gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer en financile afhankelijkheid van de werknemer. Er is schijnzelfstandigheid wanneer er feitelijk een gezagsverhouding is, of wanneer de opdrachtnemer overduidelijk financieel afhankelijk is van die ene opdrachtgever.

Soms wordt geprobeerd de schijnzelfstandigheid te verdoezelen door zogenaamde freelancecontracten op te stellen, maar de belastingdienst kijkt daar makkelijk doorheen.

De aandacht van de belastingdienst wordt vooral gericht op onderwijs en op de zorg, omdat schijnzelfstandigheid daar het meest voorkomt. Voor velen kan dit vervelende gevolgen hebben. In elk geval voor de echte schijnzelfstandigen. Maar k voor hen die terecht zelfstandig opdrachten aannemen, maar toch door de belastingdienst lastig gevallen worden met vragenformulieren.

Een kleine geruststelling: we hebben in de afgelopen jaren al vrij veel procedures hierover gevoerd, en in alle gevallen tot nu toe daarbij ons gelijk gekregen. We zorgen er bij onze advisering dan ook wel voor dat we je behoeden voor fouten en nonchalance.

Zie verder: schijnzelfstandigheid.

De Beschikking Geen Loonheffing

De Verklaring ArbeidsRelatie (de VAR) verdwijnt, de Beschikking Geen Loonheffing (de BGL) komt.

De vraag of werkzaamheden in loondienst worden uitgevoerd of als zelfstandige kan tot veel discussie leiden. Om twijfels weg te nemen heeft de belastingdienst ooit de VAR ingevoerd. Deze wordt nu vervangen door de BGL. Daarvan kiomt er slechts n. Je krijgt deze wel of niet. Een stuk duidelijker dan de huidige situatie waarbij er 4 VAR's zijn waarvan er maar n, die voor winst uit onderneming, er toe doet. In die BGL staan de voorwaarden zijn waaraan moet zijn voldaan opdat de opdrachtgever geen loonheffing en sociale premies hoeft in te houden en af te dragen. De opdrachtgever wordt bovendien medeverantwoordelijk voor het voldoen aan die voorwaarden.

Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Mocht je al een VAR over 2014 hebben, en je blijft dezelfde werkzaamheden doen, dan blijft de verklaring geldig totdat de wet van kracht is. Mocht je nu geen VAR hebben en er toch n nodig hebben, of je werkzaamheden veranderen, dan kun je ook in 2015 nog een nieuwe VAR aanvragen.

Zie verder: De Beschikking Geen Loonheffing.

Kinderen in de belastingheffing

In 2015 worden veel belastingvoordelen voor ouders met kinderen geschrapt. Het gaat om drie regelingen:

  • De aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen. Deze regeling is steeds verder ingeperkt en vervalt vanaf 2015 volledig
  • De ouderschapsverlofkorting
  • Alleenstaande Ouderkorting

Als compensatie van het wegvallen van deze voordelen wordt het kindgebonden budget verhoogd. Omdat voor het kindgebonden budget andere regels gelden zijn er grote verschillen in de effecten van deze verandering. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk om het kindgebonden budget tijdig aan te vragen (vr 1 september), omdat daarna je recht op deze tegemoetkoming vervalt.

Voor de groep mensen die een hoog inkomen hebben en die bovendien door het betalen van kinderalimentatie of door het alleenstaand ouderschap een grote kostenpost hebben, vervalt het voordeel, maar zij komen meestal niet in aanmerking voor kindgebonden budget. Bij het bespreken van de financile afwikkeling van een scheiding kan dit problemen geven. Ook bij scheidingen die inmiddels al door een convenant zijn beindigd.

Voor de groep mensen met een vermogen van meer dan 100.000 vervalt hun voordeel volledig, omdat er bij het kindgebonden budget een vermogensgrens is. Bij de bestaande regelingen was er geen vermogensgrens en konden zij volledig van profiteren van alle regelingen.

Meer en ook concrete voorbeelden vind je onder: Kinderen in de belastingheffing.

Tijdig aanvragen van toeslagen

Tot en met 2013 was het mogelijk om toeslagen aan te vragen zolang als er uitstel was voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Dat is vanaf 2014 veranderd.

Voor de toeslagen over 2014 geldt dat deze kunnen worden aangevraagd tot 1 september 2015. Wanneer je inkomen of vermogen wezenlijk verandert is het belangrijk om ruim vr die datum te controleren of je recht hebt op toeslagen. Vanaf 2015 zijn bovendien de regels voor het kindgebonden budget ingrijpend gewijzigd. Daarom is het verstandig om tijdig te controleren of je hier recht op hebt.

Wanneer je wilt weten welke inkomens- en vermogensgrenzen gelden voor de toeslagen verwijzen we je naar onze website: Aanvragen van toeslagen.

Schenking voor woningaankoop of aflossing van hypotheek

Het overleg in het parlement over de rijksbegroting heeft enkele bijzondere resultaten gehad. En ervan is de verruimde belastingvrijstelling voor schenkingen die worden gedaan om de begiftigde in staat te stellen een woning te kopen of te verbouwen, of de hypotheek op een woning vervroegd af te lossen.

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is een schenking ten behoeve van woningaankoop of hypotheekaflossing vrijgesteld van schenkbelasting tot een schenkingsbedrag van 100.000. Bovendien geldt deze belastingvrijstelling ongeacht de relatie tussen de schenker en de begiftigde, dus niet meer alleen voor schenkingen van ouders aan hun kinderen.

Tt 1 oktober 2013 gold een vrijstelling alln tussen ouders en kinderen die maximaal 39 jaar oud zijn, en tot een maximaal bedrag van 51.407. De verruiming is dus aanzienlijk; zeker wanneer je bedenkt dat de tarieven voor schenkbelasting bij deze bedragen voor kinderen al gauw 10% zijn, voor kleinkinderen 18% en voor andere begiftigden 30% zijn.

Deze maatregelen zijn natuurlijk bedoeld om gespaard kapitaal in te zetten om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Maar voor wie er gebruik van kan maken is dit een voordeel van jewelste. Niet alln omdat er schenkbelasting of latere erfbelasting wordt bespaard, maar ook omdat je na aflossing van de hypotheek een geweldige besparing op je woonlasten in de schoot geworpen krijgt.

Mr over de hypotheekrente voor eigen woningen in het artikel: De schenkingsvrijstelling van 100.000 voor eigen woning en hypotheekaflossing.

Arnhemse Kadedagen 2013

Zwangerschapsuitkering onbelast?

Plotseling is in augustus 2013 duidelijk geworden dat uitkeringen aan zelfstandigen wegens arbeidsongeschiktheid door zwangerschap, niet belast hoeven te worden voor de inkomstenbelasting. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wegens ziekte zijn wl belast, maar omdat zwangerschap gn ziekte is blijven zwangerschapsuitkeringen op grond van de wet buiten de heffing van inkomstenbelasting. Het gaat hierbij uitsluitend om uitkeringen uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

Niemand besefte dat tot voor kort. De uitkeringsgerechtigden niet, de belastingadviseurs niet, belastingambtenaren niet, de verzekeraars niet. Iedereen heeft jarenlang braaf de uitkeringen opgegeven en er belasting over afgedragen.

De voormalige staatssecretaris, Frans Weekers, zegt nu dat hij verbaasd is dat niemand van de onbelastbaarheid wist. Iedere belastingadviseur en iedere verzekeraar had dit moeten weten, vind hij. Mooie uitspraak, maar waarom heeft de top van zijn belastingdienst die wetenschap stil gehouden? We vermoeden dat hij niet graag wil erkennen dat de jarenlang onterecht afgedragen inkomstenbelasting nu moet worden terugbetaald.

Wat doen wij nu? We doorzoeken alle aangiften inkomstenbelasting van de laatste jaren om na te gaan wie van onze clinten in de afgelopen jaren ten onrechte belasting hebben betaald. Bovendien heeft een teveel aan opgegeven inkomsten mogelijk k geleid tot te lage inkomenstoeslagen.

Een bijzonder gevolg van deze nieuwe opvatting is dat de premies die in het verleden zijn afgetrokken van het inkomen, voor een deel niet hadden mogen worden afgetrokken. Hoe dt moet worden opgelost weet nog niemand.

De termijn voor een verzoek om teruggave van onterecht betaalde inkomstenbelasting is meestal 5 jaren. Maar wanneer de belastingdienst had kunnen weten dat er jarenlang teveel belasting is betaald, zijn er misschien wel goede redenen om die termijn te verlengen.

We houden je op de hoogte.

De nieuwe regels voor hypotheekrente-aftrek vanaf 2013

De gemoederen zijn eind 2012 en in de eerste helft van 2013 nogal bezig gehouden door de vele voorstellen om de vastgelopen woningmarkt weer in beweging te krijgen door fiscale maatregelen. Nu het stof is opgetrokken is het mogelijk om helderheid te geven over de vele praktische gevolgen daarvan voor hen die een eigen woning hebben, of van plan zijn een woning te kopen en daarvoor een hypotheek af te sluiten.

We geven die helderheid in het artikel: nieuwe regels voor hypotheekrente-aftrek vanaf 2013.

We geven niet alleen helderheid over de fiscale regels. We maken ook zicthbaar dat het helemaal niet zo rampzalig is om een hypotheekschuld af te moeten lossen; integendeel!

Bovendien vind je in dit artikel de fiscale mogelijkheden om je woning mede te financieren met hulp van familieleden.

Parallelweg Wolfheze