© ZOO

Fiscale redenen vóór en tegen de oprichting van een BV

Neem de ronkende verhalen over het fiscale voordeel van de BV, die je op internet kunt vinden, met een grote korrel zout. Meestal is er een belang aan verbonden om je tegen een vrij hoge adviesvergoeding een BV aan te praten.

Fiscale redenen voor een BV

Er wordt vaak verondersteld dat het fiscaal voordelig is om de onderneming in de vorm van een BV of een Ltd uit te oefenen. In veel artikelen op internet vind je adviezen in de trant van: "Bij een winst boven de € 80.000 is een BV voordeliger". Bedragen van € 100.000 of € 150.000 worden ook genoemd. Dat geeft al een beetje aan dat dit soort uitspraken glibberig zijn.

Het tarief voor de vennootschapsbelasting is met ongeveer 20% een stuk lager dan dat voor de inkomstenbelasting, waarin de hoogste tarieven 42% of 52% zijn. Echter, de winst uit onderneming wordt in de inkomstenbelasting in veel gevallen voor minder belast dan het tarief doet vermoeden. Immers, er zijn ondernemersaftrekposten die een behoorlijk belastingvoordeel kunnen opleveren. Dat zijn vooral de zelfstandigenaftrek, de winstvrijstelling en de fiscale oudedagsreserve.

Daar komt bij dat de winst in een BV meestal deels in de vorm van salaris aan de directeur-aandeelhouder wordt uitbetaald. Dat salaris is onderworpen aan inkomstenbelasting, zonder toepassing van de ondernemersaftrekposten. Dat salaris kent bovendien een minimum, waardoor het niet mogelijk is om over een laag salaris het hoge inkomstenbelastingtarief af te dragen en over de resterende winst te profiteren van het lage tarief voor de vennootschapsbelasting.

Dit maakt een vergelijking in fiscale behandeling vrij ingewikkeld.

Bovendien moet daarin betrokken worden dat de kosten die aan de BV verbonden zijn hoger uitvallen dan die welke verbonden zijn aan een zelfstandige onderneming in de inkomstenbelasting. Dat zijn:

 • éénmalig: advieskosten over de specifieke fiscale gevolgen van de omzetting van je onderneming in een BV (ongeveer € 800)
 • éénmalig: de kosten van oprichting door de notaris (ongeveer € 1.200 per BV)
 • éénmalig en niet meer vanaf 2012: de kosten van inbreng van de bestaande onderneming in de BV met accountantsverklaring (ongeveer € 1.500)
 • jaarlijks: hogere kosten voor jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting en bijbehorend advies (ongeveer 1,5 à 2 maal het bedrag dat een jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting voor een eenpersoonsonderneming zou kosten)
 • jaarlijks: de kosten van loonadministratie voor de directeur-aandeelhouder (ongeveer € 500)

Dit zijn geschatte indicatieve bedragen. Ze kunnen soms lager uitvallen wanneer de overgang vanuit een bestaande onderneming zeer eenvoudig kan worden geregeld.

Fiscaal omslagpunt

De vraag wanneer het om louter fiscale redenen gunstig is de onderneming in de vorm van een BV te drijven is dus niet 123 te beantwoorden. Het fiscale omslagpunt is alléén vast te stellen wanneer je duidelijke gegevens hebt over winst en salaris en pensioenverplichtingen. In de praktijk maken we regelmatig dit soort berekeningen en we komen nog maar zelden tot het advies om een BV op te richten om fiscale redenen.

Bij de vraag of een BV een zinvolle ondernemingsvorm is kun je je beter richten op andere dan fiscale criteria:

 • risico-aansprakelijkheid
 • opvolgingsstrategieën
 • toegang tot aanbestedingsprocedures
 • het verlangen om winst snel of uitgesteld te genieten
 • statusoverwegingen

Het is overigens een nadrukkelijk streven van de overheid om de ondernemingsvorm zo veel mogelijk onafhankelijk te laten zijn van fiscale motieven. Dat is één van de redenen waarom in de afgelopen jaren de tarieven voor de vennootschapsbelasting verlaagd zijn.

De minimale hoogte van het salaris van de directeur-aandeelhouder

Er geldt een wettelijk minimumsalaris van € 43.000 voor de directeur-aandeelhouder. Het is mogelijk om aan de belastingdienst te vragen een lager salaris toe te passen, mits dat gemotiveerd gedaan wordt. Een reden zou kunnen zijn een structureel lagere winst dan € 43.000, of het werken in deeltijd voor de BV. De belastingdienst is daar niet royaal mee, maar met degelijke motieven hoeft er geen probleem te zijn.

Het belang van een directeur-aandeelhouder om dit salaris zo laag mogelijk te houden of te maken is verbonden aan het belastingtarief. Over het salaris betaal je een inkomstenbelastingtarief van 42% of 52%. Wanneer een deel van de winst niet als salaris wordt uitbetaald maar in de BV blijft, wordt daarover voorlopig slechts 20% vennootschapsbelasting betaald. Wanneer dat ingehouden salaris later wordt uitgekeerd als dividend of als tantième, moet er alsnog inkomstenbelasting over worden betaald. Het belang is dus voor een groot deel belastinguitstel, maar wel voor een belangrijk bedrag.

Er is niet echter alleen een wettelijke regel voor een minimumsalaris, maar er zijn ook regels voor een redelijk salaris dat hoger kan zijn dan die € 44.000. De duidelijkste regel is die van het 'gebruikelijk loon'. Die houdt in dat het salaris van de directeur-aandeelhouder niet lager mag zijn dan wat in die bedrijfstak gebruikelijk als salaris wordt uitgekeerd aan werknemers. Wanneer een directeur-aandeelhouder zijn of haar salaris laat vaststellen op € 44.000 en een 'gewone' mede-directeur of medewerker met dezelfde taken, vakkennis, ervaring, of verantwoordelijkhdeden € 80.000 loon geniet, zal de belastingdienst ingrijpen.

In de jurisprudentie is nòg een regel ontstaan, en wel voor de directeur-aandeelhouder die zogenaamde persoonlijke arbeid verricht terwijl er geen vergelijkbare medewerkers in de onderneming zijn. Persoonlijke arbeid is er wanneer de opbrengsten in de BV rechtstreeks verband houden met de vakbekwaamheid en arbeidsinzet van de directeur-aandeelhouder. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontwerpers of architecten die hun onderneming in de vorm van een BV uitoefenen.

De methode voor de vaststelling van een salaris voor persoonlijke arbeid wordt de 'afroommethode' genoemd. Hierbij wordt de winst van de BV vooral toegerekend aan het salaris van de directeur-aandeelhouder. Van de winst wordt eerst een deel toegerekend aan de BV zelf als vergoeding voor kosten- en investeringsrisico. Het restant van de winst wordt dan voor 70% toegerekend aan het verplichte salaris van de directeur.

Stel dat een BV een winst maakt van € 120.000 vóórdat er salaris van afgetrokken is. De vergoeding voor kosten- en investeringsrisico wordt meestal gesteld op een percentage tussen de 5 en 20. Laten we aannemen dat dit hier gesteld zou worden op 10%; het meest gebruikelijk percentage. Dan blijft er € 108.000 over voor de verdeling tussen directeur-aandeelhouder en de BV. Het verplichte salaris is dan minimaal 70% van die € 108.000, ofwel € 75.600.

Over die 75.600 wordt inkomstenbelasting afgedragen voor 52% over de top van dat inkomen. Aanzienlijk hoger dan de 20% belasting over de resterende winst in de BV, nl € 44.400.

Daar staat weer tegenover dat die € 44.400, verminderd met 20% vennootschapsbelasting, later weer wordt belast tegen minimaal 25% bij uitkering. Alléén het moment daarvan staat nog niet vast.

Conclusie

Alléén wanneer je een goed beeld hebt van de onderneming is de nabije toekomst, kun je een prognose maken van de fiscale gevolgen voor de heffing over de winst. Wij maken die prognoses regelmatig en komen vervolgens zelden tot de conclusie dat de BV om fiscale redenen te verkiezen is boven de eenpersoonsonderneming. Het zijn juist de andere motieven die tot oprichting van een BV leiden, waarbij een wat ongunstiger belastingheffing voor de BV op de koop toe wordt genomen.

Neem de ronkende verhalen over het fiscale voordeel van de BV, die je op internet kunt vinden, met een grote korrel zout. Meestal is er een belang aan verbonden om je tegen een vrij hoge adviesvergoeding een BV aan te praten.

De tarieven voor de vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2015:

 • 20% over een winst van maximaal € 200.000
 • 25% over een winst van méér dan € 200.000

Terug

Dit is voorlichting met het doel ingewikkelde fiscale materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. Aansprakelijkheid voor de inhoud kan niet worden aanvaard.