Skip to main content

Onze aansprakelijkheid

Wat valt allemaal onder onze aansprakelijkheid? Wat verwachten wij van onze cliënten en wat kun je van ons verwachten? Dat staat allemaal hieronder beschreven.

Verantwoord adviseren
Wij doen ons best onze cliënten zo goed mogelijk te adviseren en voor hen aangiften te doen en jaarrekeningen te maken. De kwaliteit van ons handelen houden we hoog door véél te investeren in kennis op fiscaal gebied en in onze vaardigheden om tijdig en adequaat voor te lichten. Toch loopt dat niet altijd goed. Wij maken natuurlijk wel eens fouten. Die herstellen we dan zo snel en zo goed mogelijk, en natuurlijk doen we dat voor eigen rekening. Er gaat ook wel eens iets fout omdat we van onze cliënt niet alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen voor een advies of voor het maken van een aangifte of jaarrekening. Dit is bijna nooit met opzet, maar het zorgt er wel voor dat we veel tijd nodig hebben om ons advies aan te passen. Ook al zijn we gewend in gesprekken met onze cliënten zo veel mogelijk dóór te vragen; we kunnen niet alles achterhalen wat mogelijk van belang kan zijn voor een aangifte. 

Volledig
Hoe lossen we dat op? We hebben een goede jaarlijkse vragenlijst met het oog op gegevensverzameling voor de jaarrekening en aangiften. We hechten veel waarde aan persoonlijk contact bij het jaarlijks verzamelen van gegevens voor aangiften en jaarrekening. In een gesprek kunnen we véél meer zekerheid voor beiden scheppen over de volledigheid en juistheid van de gegevens die we nodig hebben, dan wanneer we de gegevens per email ontvangen. We vragen vóórdat we voor een cliënt een aangifte doen, om ons werk kritisch te bekijken opdat mogelijke onvolledigheden en onjuistheden tijdig ontdekt worden. Daarvoor hoef je niet altijd deskundig te zijn; gezond verstand is daarbij het belangrijkst. Pas na het kritisch beoordelen, versturen we een aangifte met expliciete toestemming van de cliënt naar de belastingdienst. 

Kritisch
We zijn kritisch naar onze cliënten. We laten ons niet gebruiken voor het verkrijgen van financieel voordeel door het opzettelijk gebruiken van foutieve gegevens of achterhouden van relevante informatie. Hiermee bereiken we dat we een goede naam behouden en mede daardoor voor onze cliënten veel kunnen bereiken in overleg met de belastingdienst en uitkeringsinstanties. Dat is juist van belang in bezwaar- en beroepskwesties. Bovendien is dat een voorwaarde voor zekerheid bij onze cliënten en voor ons plezier in ons werk. We houden een uitgebreide planning bij van onze werkzaamheden in verband met de vele 'uiterste inleverdata' waarmee onze cliënten te maken hebben. Zonodig waarschuwen we onze cliënten dat een datum dreigt te verstrijken wanneer we niet tijdig de benodigde gegevens ontvangen. 

Jaarrekening
Voorbehoud van aansprakelijkheid
In de jaarrekeningen die we maken voor onze cliënten die zelfstandig beroepsuitoefenaar zijn, hebben we een zogenaamde samenstellingsverklaring opgenomen. Die luidt: Ons werk is vooral het verzamelen, verwerken en samenvatten van de door jou geleverde financiële gegevens. We hebben géén accountantscontrole toegepast. Voor de inhoud van de jaarrekening kunnen we daarom geen aansprakelijkheid op ons nemen. Dit is een gebruikelijke verklaring om een voorbehoud te maken voor de aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in een aangifte of jaarrekening. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit ons werk, maar kunnen dat niet zijn voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die aan ons verstrekt zijn. Een helder onderscheid voor onszelf, voor onze cliënten, en voor andere instanties die gebruik maken van onze opgaven. 

Accountantscontrole
Wij passen zelden accountantscontrole toe. We doen dat alléén in opdracht van en namens een registeraccountant. Accountantscontrole is een uitgebreid stelsel van onderzoekshandelingen om de juistheid en volledigheid van een jaarrekening vast te stellen, opdat een registeraccountant op grond daarvan een zg 'accountantsverklaring' kan afgeven. Zo'n onderzoek is zeer tijdrovend en daardoor kostbaar en is in feite ook nog eens onmogelijk bij zelfstandigen die alléén of in klein gezelschap hun beroep uitoefenen. Vandaar deze opmerking in de jaarrekening.